Shotesham - St Mary


Shotesham - St Mary

Hundred: Henstead

Grid Ref: TM 250 990


Parish Records

11 May 1791    Stephen JERMY    inf